Tagasi

Pakkumisleping

Avalik pakkumisleping veebilehe arendamise teenuste osutamiseks.

Cosolie OÜ, Reg. nr. 12473421 (edaspidi „Töövõtja“) pakub juriidilisele või füüsilisele isikule (edaspidi „Tellija“) käesoleva Pakkumislepingu sõlmimist vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Tellija on era- või juriidiline isik, kes on Pakkumise vastu võtnud ja on sõlmitud Lepingu alusel teenuste tarbija.

Pakkumine – käesolev dokument „Veebilehe arendusteenuste avalik pakkumisleping“, mis on Internetis avaldatud ja saadaval veebiaadressil: e-agentuur.ee

Töö või Koduleht on antud Lepingu lisades kirjeldatud nõuetele vastav tarkvaralahendus.

Domeen – veebilehe nimi, ainulaadne nimetus, mis on veebilehe internetiaadressiks.

Lühikokkuvõte – Tellija ja Töövõtja vaheline kokkuleppe lühivorm, milles on sätestatud tulevase veebilehe peamised parameetrid.

1. Lepingu ese

1.1 Töövõtja kohustub vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele teostama 6 kuu jooksul veebilehe loomise ja tehnilise toe tööde kompleksi ning Tellija kohustub tehtud tööd vastu võtma ja nende eest tasuma.

1.2 Veebilehe loomise ja parendamise töö toimub järgmises järjekorras:

1.2.1. Tellija esitab Töövõtjale veebilehe loomiseks kirjaliku avalduse, milles kajastab veebilehe arendamise peamised soovid.

1.2.1. Töövõtja saadab Lühikokkuvõtte taotluses märgitud Tellija e-posti aadressile.

1.2.3. Tellija täidab Lühikokkuvõtte, milles edastab enda poolse veebilehe ettekujutuse, selle nimetuse, eesmärgid, vormid ja sisu (graafilise ja tarkvaralise).

1.2.4. Töövõtja töötleb Tellija lühikokkuvõtet, vormistab veebilehe maksumuse ja teavitab Tellijat hinnast. Kui Tellija veebilehe maksumusega nõustub, koostab Töövõtja kogusummast 50% ulatuses ettemaksuarve ja edastab arve Tellijale.

1.2.5. Tellija poolne arve tasumine on kinnitus Tellija poolsest Pakkumise tingimuste ja ettemaksu arvel näidatud teenuste maksumusega nõustumisest.

1.2.6. Tellija tasub väljastatud arve käesoleva Lepingu punktis 5 sätestatud tingimustel ja viisil.

1.2.7. Töövõtja avaldab veebilehe testversiooni oma alamdomeenis ja teostab veebilehe Tellija poolt Lühikokkuvõttes esitatud teabe põhjal.

1.2.8. Töövõtja tagab veebilehe kohanemisvõime, see tähendab selle korrektse kuvamise erinevates seadmetes (personaalarvutid, nutitelefonid, tahvelarvutid).

1.2.9. Pärast Tellija veebilehe testversiooni kirjaliku nõusoleku saamist (Töövõtja e-posti aadressile) saadab Töövõtja Tellijale teise 50%-lise osamakse arve.

1.2.10. Töövõtja registreerib Tellija Veebilehe jaoks domeeninime. Domeeninimi määratakse Töövõtja äranägemisel, võttes arvesse Lühikokkuvõttes esitatud Tellija soove.

1.2.11. Pärast kogu makse Töövõtja kontole laekumist registreerib Töövõtja Tellija domeeni ja viib veebilehe oma alamdomeenist Tellija domeeni.

1.2.12. Töövõtja saadab Tellijale kõik Tellija veebilehe tööks vajalikud kontode sisselogimisandmed ja paroolid.

1.2.13. Tellija poolsete märkuste saamise korral pikendatakse teenuste osutamise tähtaega kuni 10 tööpäeva võrra. Samas  ei aktsepteerita Tellija kommentaare, mis ei vasta varem kokkulepitud pakutavatele teenuste nimekirjale, millised on märgitud Tellija tasutud ettemaksuarvel või ületavad seda. Kui tekib vajadus lisateenuste järele, väljastab Töövõtja selle kohta  uue arve, mis kuulub Tellija poolt tasumisele.

1.3 Veebilehe valmimise kulud sisaldavad:

1.3.1. Majutuse 1 kuu tasu ja domeeni  ühe aasta tasu;

1.3.2. Veebilehe tehnilist tuge 6 kuu jooksul.

2. Poolte õigused ja kohustused

2.1. Töövõtja on kohustatud: 

2.1.1. Teostama vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele veebilehe tööde, tehnilise toe ja lõpuleviimise tööde kompleksi.

2.1.2. Teostama toiminguid Tellija domeeninime registreerimiseks, kujundamiseks ja seadistamiseks.

2.2. Töövõtjal on õigus:

2.2.1. Lisada väljatöötatud veebilehe lõppu oma veebilehe link.

2.2.2. Keelduda ühepoolselt Lepingust tulenevate enda poolsete kohustuste täitmisest või peatada teenuste osutamine juhul, kui Tellijalt makseid ei laeku.

2.3. Tellija on kohustatud:

2.3.1. Esitama Töövõtjale elektroonilisel kujul veebilehe koostamiseks vajalikud materjalid.

2.3.2. Vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele teenuste eest tähtaegselt tasuma.

2.4. Tellijal on õigus:

2.4.1. Nõuda Töövõtjalt taotluses esitatud ja Lühikokkuvõttes kirjeldatud tööde teostamist.

3. Lepingu maksumus ja arveldamine

3.1. Veebilehe valmimise tasu makstakse kahes osas: 50% ja 50%.

3.2. Käesoleva Lepingu kohaseid teenuseid osutatakse esimese 50% maksmisel.

3.3. Töö üleandmiseks loetakse kirjaliku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist, ​kui Tellija on tasunud Lepingu punktid 2.2.4. alusel Lepingu viimase osamakse summa.

3.4. Tellija on kohustatud Töövõtja poolt esitatud arved tasuma 3 (kolme) kalendripäeva jooksul.

3.5. Juhul kui Tellija ei ole tasunud tähtajaks osamakset on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,5 (null koma viis) % tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. 

3.6. Pärast veebilehe valmimiseks vajalike tööde lõppu saadab Töövõtja Tellijale teise 50%-lise veebilehe maksumuse arve.

3.7. Juhul kui Tellija ei maksa teist 50% veebilehe maksumusest, talle makse esimest osa ei tagastata.

3.8. Tellija algatatud Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel Tellijale ettemaksu ei tagastata.

4. Poolte vastutus

4.1. Käesoleva Lepingu tingimuste täitmata jätmise ja mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi õigusaktidele

4.2. Tellija vastutab täielikult reklaamiteabe sisu ja täpsuse ning logode, kaubamärkide, loosungite ja ettevõtete nimede kasutamise seaduslikkuse eest vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.3. Töövõtja ei vastuta veebilehe toimimise eest, kui Tellija muudab Veebilehe Haldaja kontolt veebilehe programmikoodi, veebilehe välimust või seadeid. Nimetatud veebileht eemaldatakse tasuta tehnilisest toest ja kogu veebilehe töö, mis on seotud veebilehe programmikoodi toetamise ja värskendamisega, toimub tasulisel alusel.

4.4. Töövõtja ei vastuta Tellija ega ka mis tahes kolmandate isikute ees Tellija poolt veebilehele esitatud ja (või) postitatud materjalide sisu eest, sealhulgas kolmandate isikute autoriõiguste rikkumise eest

4.5. Tellijal ei ole õigust Veebilehe kaudu postitada ega levitada seadustega keelatud teavet, sealhulgas pornograafilist materjali, kutseid vägivallalel ja valitsuse kukutamisele, kasutada e-posti solvava ja rõveda sisuga sõnumite, ähvarduste edastamiseks, samuti postitada ja/või edastada muud kehtivate Eesti Vabariigi õigusaktidega vastuolus olevat teavet.

4.6. Tellija garanteerib Töövõtjale seoses veebilehel avaldatud teabega kolmandate isikute nõuetega tekitatud kahju (sealhulgas Töövõtja ärilisele mainele tekitatud kahju) hüvitamise. Tellija kohustub iseseisvalt jälgima kehtivate õigusaktide muutusi ja analüüsima talle kuuluvat veebilehte kehtivate õigusaktide järgimise osas, vajadusel tegema veebilehel muudatusi.

4.7. Töövõtja ei vastuta hostimise toimimise eest ega majutusteenuse kasutamisest otseselt ega kaudselt tulenevate mis tahes kulude ega kahjude eest

4.8. Tellija vastutab ainuisikuliselt domeeninime registreerimise pikendamise õigeaegse tasumise eest.

4.9. Nõude saanud pool on kohustatud 5 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamise päevast selle sisuliselt läbi vaatama ja taotlejat otsusest teavitama.

4.10. Tellija vastutab täies ulatuses käesoleva Lepingu punkti 4.3 rikkumise eest.

5. Eritingimused

5.1. Käesoleva Lepingu täitmisel saadud kummagi Poole äritegevuse teave on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele.

5.2. Lepingu kehtivus:

5.2.1. Käesolev Leping jõustub 50% makse laekumise hetkest ja kehtib kuni poolte kohustuste täitmiseni.

5.2.2. Tööde valmimise aeg määratakse alates käesoleva lepingu jõustumisest arvega ning vastavalt kogu Lühikokkuvõtte vajaliku teabe ja materjalide edastamisest.

5.2.3. Juhul, kui Tellija kolib veebilehe kolmanda osapoole hostingusse, muutub käesolev Leping kehtetuks.

5.2.4. Arve tasumine Tellija poolt tähendab automaatselt Lepingu alusel Teenuste osutamise tingimustega nõustumist

5.3. Töövõtja jätab endale õiguse oma äranägemisel igal ajal Pakkumise tingimusi muuta ja/või Pakkumine mis tahes ajal tagasi võtta.

6. Vääramatu jõud

6.1. Pooled on vabastatud käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise vastutusest, kui rikkumise on põhjustanud vääramatu jõud. Sel juhul peatuvad Lepingus kindlaksmääratud kohustuste täitmise tähtajad vääramatu jõu asjaolude perioodiks. Vääramatu jõu asjaolude hulka kuuluvad: sõda, maavärin, üleujutus, orkaan, tulekahju või veealused nähtused, samuti seadused, korraldused, muud pädevate riigiasutuste ja kohalike ametiasutuste regulatiivdokumendid, mis on pärast käesoleva Lepingu allkirjastamist vastu võetud ja selle rakendamist takistavad (loetelu ei ole ammendav).

6.2 О Vääramatu jõu korral teavitavad pooled teineteist sellest viivitamatult.

Kasutame küpsiseid, et pakkuda oma veebisaidi kasutajatele parimat veebiteenuse kogemust ja asjakohast sisu.